Privacybeleid

Deze website is eigendom van: The Farmchix company

Bedrijfsgegevens:
the Farmchix company
Industrielaan 31 BE-8930 Menen, België
+32 (0)56 521 421
info@farmchix-company.com
BE0421.974.744

Uw privacy is belangrijk, daarom treffen we dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen. Onze privacybeleid probeert op een zo transparant mogelijke manier te beschrijven hoe en wanneer we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en hoe we hiermee omgaan.


Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Persoonsgegevens die u met ons deelt. Dit kan zowel via telefonisch, schriftelijk of mondeling contact gebeuren. Deze gegevens kunnen bestaan uit voornaam, achternaam, aanspreking, taalkeuze, functie, firmanaam, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere vergelijkbare informatie.

 • Technische gegevens over uw bezoek aan onze website. Deze kunnen gegenereerd worden door bepaalde cookies tijdens uw gebruik van de website.


Waarom we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren?

We verzamelen persoonsgegevens om efficiënt te kunnen werken en u zo de best mogelijke diensten en gebruikerservaring te bieden. We verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Enkele van onze concrete verwerkingsactiviteiten:

 • Om aanvragen en/of berichten te verwerken en in behandeling te nemen
 • Om u een optimale klantenservice te bieden
 • Om u te informeren over onze producten en diensten
 • Voor interne registratie
 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven
 • Wanneer dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de rechtmatige belangen en wettelijke rechten van the Farmchix company te beschermen, indien uw privacyrechten geen voorang hebben op onze belangen en rechten
 • Om statistieken en trends te analyseren kunnen wij persoonsgegevens omzetten in anonieme, geaggregeerde gegevens en die gebruiken om bv. rapporten over onze content, producten, diensten, tevredenheid, etc op te stellen. Deze geaggregeerde informatie is niet terug te brengen naar een bepaald individu.


Geven we uw persoonsgegevens door?

A. Gevensoverdracht

the Farmchix company zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. Wij geven ook geen gevens door aan derde partijen tenzij in bepaalde situaties:

 • De gegevensoverdracht binnen onze bedrijvengroep plaatsvindt. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan eventuele verbonden vennootschappen voor dezelfde doeleinden als aangegeven in dit privacybeleid.
 • Deze overdracht nodig is voor onze dienstverlening. We zullen deze overdracht steeds tot een minimum beperken en enkel hetgeen strikt noodzakelijk is om onze doel te kunnen waarmaken. Deze derde partij zal uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en zijn ook verplicht deze te wissen van zodra de opdracht voltooid is.
 • Indien wij er wettelijk toe verplicht worden.
 • Indien er een gerechtvaardigd belang is voor onze organisatie of de betrokken derde partij. Enkel en alleen wanneer uw belang of rechten niet zwaarder doorwegen.
 • Indien u ons daar toestemming voor geeft. Indien the Farmchix company in een bepaalde situatie persoonsgevens aan derder zou geven, dan communiceren we daar steeds transparant over. Waar uitdrukkelijke wettelijke toestemming vereist is, heeft u steeds het recht om toestemming te weigeren of later in te trekken.


B. Gevensoverdracht buiten de EU

Indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie moeten verwerkt worden, maken wij gebruik van contractuele gevensberschermingsclausules, die door de Europese Commisie goedgekeurd werden, om dezelfde beschermingsniveau te verzekeren.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig voor het legitieme belang van the Farmchix company in overeenstemming met de toepasselijke wetten, of om op uw verzoek een dienst te leveren, of om een wettelijke vereiste na te leven. De bewaartermijn van de gegevens kan dus per doel verschillen. Op het einde van de bewaartermijn zullen we de nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te verwijderen of in geanonimiseerde vorm te bewaren.


Gegevensbeveiliging?

Als organisatie streven we er steeds naar om uw persoonsgegevens en privacy maximaal te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang. Dit door zowel technische als administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen te treffen. We zorgen er ook steeds voor dat het aantal werknemers van ons bedrijf, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, beperkt wordt en zorgvuldig geselecteerd worden op basis van hun taken. Onze werknemers worden enkel toegang verschaft indien ze die informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.


Wat zijn uw privacy-rechten?

Als gebruiker kunt u op ieder ogenblik uw persoonsgegevens opvragen en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt dit kosteloos en op verzoek doen door een schriftelijk verzoek te sturen naar the Farmchix company, Industrielaan 31 BE-8930 Menen of mailen naar info@farmchix-company.com. U heeft dan het recht om een graties kopie te ontvangen van de verwerkte gegevens, the Farmchix company kan een administratieve vergoeding vragen om kosten te dekken voor additionele kopieën die u eventueel opvraagt. U kunt ook steeds onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kosteloos laten corrigeren. We vragen u dan ook om ons elke wijziging per e-mail info@farmchix-company.com te melden. the Farmchix company zal u de mogelijkheid geven om te kiezen voor opt-in om uw contactgegevens te laten gebruiken voor marketingdoeleinden op het ogenblik dat we u vragen om uw gegevens in te vullen. Als u niet wenst dat wij u directmarketingmateriaal sturen kunt u zicht steeds uitschrijven via de verzonden e-mail of ons via iinfo@farmchix-company.com te laten weten dat u zich hiervoor wenst uit te schrijven. U heeft ook het recht om te allen tijde klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / www.privacycommission.be.


Updates en aanpassingen aan onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen we op elk moment aanpassen, de meest recent versie vindt u steeds op onze website. In sommige gevallen zullen we u ook actief wijzen op specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetten.


Neem contact met ons op

Indien u verder vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring of verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons steeds contacteren via info@farmchix-company.com of via schriftelijk schrijven the Farmchix company, Industrielaan 31 BE-8930 Menen.